Parkla24.ee
Parkla24.ee

Taotlus

Tingimused

Parkla24 OÜ (edaspidi Parkimiskorraldaja) ning sõiduki kasutaja (edaspidi Kasutaja) vahel sõlmitakse parkimisleping (edaspidi Leping) alljärgnevatel tingimustel (edaspidi Tingimused):

1. Parkimiskorraldaja väljendab Tingimuste esitamisega oma pakkumust Lepingu sõlmimiseks. Sõiduki parkimisega annab Kasutaja nõustumuse Lepingu sõlmimiseks.
2. Parkimiskorraldajal on õigus eeldada, et sõiduki omanik või vastutav kasutaja on sõiduki juhiks ja Lepingu pooleks.
3. Kasutaja on kohustatud Parkimiskorraldajale parkimiskoha kasutamise eest maksma parkimistasu või omama vastavat parkimisluba olenemata nädalapäevast ja/või kellaajast. Parkimistasu suurus ja maksmise tingimused on välja toodud vastaval infotahvlil. Juhul, kui Parkimiskorraldaja võimaldab infotahvlil märgitud aja ulatuses tasuta või ilma loata parkida, tuleb parkimise algusaeg parkimiskellaga fikseerida ning see paigutada nähtavale kohale sõiduki esiklaasi alla või armatuurlauale.
4. Kasutaja kohustub asetama parkimise õigust tõendava pileti või loa sõiduki esiklaasi alla või armatuurlauale selliselt, et seda oleks võimalik väljastpoolt sõidukit tuvastada, va kui parkimise eest tasutakse mobiiltelefoniga või pargitakse elektroonilise parkimisloa alusel.
4.a. Parkimisõigust tõendava loa kaotamise korral on Parkimiskorraldajal õigus uue loa väljastamisel nõuda Kuukaardi Kasutajalt hüvitist 20 eurot.
5. Lepingu rikkumise korral kohustub Kasutaja tasuma Parkimiskorraldajale leppetrahvi 35 eurot. Rikkumise jätkudes võib 24 tunni möödudes eelmisest leppetrahvi nõudest esitada uue nõude.
6. Lepingu rikkumisel on Parkimiskorraldajal õigus kohaldada kõiki seadusega kooskõlas olevaid õiguskaitsevahendeid, sh takistada parkimisalalt lahkumist. Pärast parkimisega seonduvate summade tasumist kohustub Parkimiskorraldaja võimaldama Kasutajal parkimisalalt sõidukiga lahkuda.
7. Juhul, kui sõiduk tekitab parklas viibimisega Parkimiskorraldajale kahju või kui sõidukiga lahkutakse parkimisalalt hoolimata Parkimiskorraldaja takistamisest või kui rikutakse Lepingut või seadust, sh kui on pargitud numbrimärgita sõiduk või esinevad liiklusseaduse §92 lg-s 6 sätestatud asjaolud, on Parkimiskorraldajal õigus sõiduk teisaldada. Sõiduki teisaldamise korral on Parkimiskorraldajal õigus hoida sõidukit teisalduskohas kuni on tasutud kõik parkimisega seonduvad summad, sh teisalduskulud.
8. Sõiduki parkimiseks, sh mobiilseks parkimiseks tuleb Kasutajal edastada Parkimiskorraldajale parkimisteenuse osutamiseks vajalikud andmed (sõiduki registrinumber, mobiilinumber jne). Parkimiskorraldaja töötleb Kasutaja poolt edastatud andmeid kehtivate õigusaktide nõuete kohaselt Lepingu täitmise ja selle täitmise tagamise eesmärgil. Parkimiskorraldajal on õigus loovutada Lepingust tulenevad nõuded inkassoteenust osutavale isikule, pöörduda nõudega kohtusse ning avalikustada võlaandmed (maksehäireandmed) vastavatele lepingupartneritele. Täiendavat teavet privaatsuspoliitika kohta saab e-maililt .
9. Parkimiskorraldaja ei vastuta parkimise ajal ja parklas liiklemise käigus sõidukile Kasutaja enda või kolmandate isikute poolt tekitatud kahju eest.
10. Kasutaja peab parklat ja parkimiskohta kasutama heaperemehelikult, sihtotstarbeliselt, hoolsalt ning vastavalt paigaldatud viitadele, märkidele ja Parkimiskorraldaja juhistele.
11. Täiendavat teavet saab e-mailil: või telefonil: +372 5308 8989.

Parkla24 OÜ (reg.nr. 14630897)
KMKR: EE102134803

Arvelduskonto
Saaja: Parkla24 OÜ
Pank: AS LHV PANK, Tartu mnt 2, 10145 Tallinn
BIC/SWIFT: LHVBEE22
Panga kood: 689
IBAN: EE097700771003630421

2021 © Parkla24 OÜ